Vairo traukės antgalis

 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR1004
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR1005
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR1006
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR1008
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR1033
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR2004
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR2005
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR2006
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR2008
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR2033
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR3011
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: COMLINE
SKU: CTR3017
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: APC003
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: APC007
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: APC008
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: APT003
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: APT006
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPB002
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPB005
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPB006
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPB007
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPB016
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPB017
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPB018
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPB019
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPB023
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE007
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE008
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE009
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE010
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE011
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE014
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE015
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE016
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE017
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE018
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE041
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPE042
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF001
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF002
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF003
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF004
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF007
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF011
 • e kaina
 • e
 • -20%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF012
 • e kaina
 • e
 • -20%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF013
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF021
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF022
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF023
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF030
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF033
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF034
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF038
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPF039
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPM002
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPM008
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPM012
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPP004
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPP005
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPP006
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPP007
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPP008
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPP009
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPP013
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPP014
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPP016
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR001
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR005
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR006
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR008
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR009
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR010
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR020
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR021
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR022
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR026
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR027
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR029
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR030
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR036
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR037
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR038
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPR039
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPS001
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPV010
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPV011
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPV016
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPV017
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW003
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW004
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW005
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW006
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW007
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW008
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW012
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW042
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW043
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW044
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW045
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW046
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW047
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW048
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW057
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW058
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW059
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW060
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW061
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW062
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW068
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW069
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW085
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW088
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: EPW089
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPH018
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPH019
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPH020
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPH022
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPH024
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPH025
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPH026
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPH027
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPH030
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPM007
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPM013
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPM028
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPM029
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPMI002
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPMI003
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPN015
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPN017
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPN019
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPN022
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPT033
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPT034
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPT036
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPT037
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPT038
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPT039
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPT040
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: HANZE
SKU: JPY001
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: IR Ispanija
SKU: 5300223
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: IR Ispanija
SKU: 5300224
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: IR Ispanija
SKU: 5300226
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: IR Ispanija
SKU: 5300231
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: IR Ispanija
SKU: 5300232
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: IR Ispanija
SKU: 5300281
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: IR Ispanija
SKU: 5300282
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: IR Ispanija
SKU: 5300283
 • e kaina
 • e
 • -27%
Traukės antgalis

Traukės antgalis

Gamintojas: IR Ispanija
SKU: 5300347

Tinkamai funkcionuojančios skirtingos transporto priemonės dalys gali užtikrinti, kad kasdieninės kelionės bus ne tik komfortabilios, tačiau taip pat ir saugios. Reguliarus lankymasis servise ir pakaitinių dalių pirkimas – geriausias būdas jaustis ramiu, kad mašina visada veiks sklandžiai, žinoma, kad atsiradus gedimams visada po ranka turėsite dalis, kurios gali būti pakeičiamos greitai ir paprastai.

Vairo traukės funkcionalumas

Vairo traukė yra elementas, kuris užtikrina sklandų vairavimą net ir gana sudėtingais keliais. Be vairo traukės mašinos valdymas būtų sudėtingas, kai kuriais atvejais net ir neįmanomas. Vairo traukė yra mechanizmas, kuris jungia pavarą su stebule, o jos tikslas yra perduoti judesį, kuris skirtas ratams. Tiksliau, kai vairas yra sukamas – sukasi ir ratai, žinoma, tai daro saugiai ir tvarkingai.

Akivaizdu, kad vairo traukė yra reikšminga transporto priemonės vairavimo sistemos dalis, kuris užtikrina ne tik sinchronizuotą ratų darbą, tačiau ir saugumą, žinoma, gana paprastą mašinos naudojimą.

Vairo traukės keitimas

Nors geriausia visada kreiptis į specialistus, kurie teikia traukės keitimo darbus, tačiau nagingesni žmonės gali tai pasidaryti ir namuose. Jeigu norite pakeisti traukę – tokiu atveju reikalingas transporto priemonės pakėlimas. Sekančio žingsnio metu traukė yra atsukama nuo stebulės, taip pat reikia atjungti sistemą ir nuo viso vairo mechanizmo, nuo vairo traukės antgalio, kuriuos galite įsigyti pas mus.

 

Nors iki šiol gana dažnai tenka girdėti, kad traukės keitimo metu vairo traukės antgalis nebūtinai turi būti keičiamas, tačiau ekspertai dažniausiai su tuo nesutinka. Keitimas – būtinas, kadangi dažniausiai tiek traukės, tiek antgalio funkcionavimo laiko tarpas panašus, tad galiausiai vis tiek teks antgalį keisti, tad taupydami laiką viską darykite vienu metu. Juolab, antgalis taip pat reikšmingas saugumui.

 

Lygiai taip pat rekomenduojama pakeisti ir guminius korpusus naujais, dažnai po traukės bei antgalio keitimo – rekomenduojamas ratų suvedimas.

 

Net ir nusprendus traukę bei kitas dalis keisti patiems – siūlome įsigyti dalis internetu, kadangi dažnai taip sumokėta mažiau nei už dalis servise.

Netinkamas vairo traukės funkcionalumas

Vairo traukės antgalis dažniausiai turi būti keičiamas reguliariai, kartu su visa sistema. Visgi, geriausiai apie gedimus „išduoda“ tam tikri simptomai.

 • Vairavimas tampa sunkus.
 • Vairo pasukimas reikalauja daugiau jėgų.
 • Mašinos valdymas tampa sudėtingesni ir t. t.

Netinkamas transporto priemonės valdymas „rodo“, kad reikalingas kurios nors dalies keitimas, remonto darbai.

 • Kuomet sudyla ir kliba vairo traukė.
 • Kuomet sudyla ir klibėti pradeda vairo traukės antgalis.
 • Kuomet sudyla ir kliba priekinių ratų traukės.
 • Kuomet purvas bei kiti aplinkos dirgikliai sugadina traukes bei antgalius.

Meistrai dažniausiai apžiūri ir įvertina, ar ratas yra tinkamo laisvumo, taip pat, ar tinkamo laisvumo yra vairo traukės, žinoma, kaip atrodo vairo traukės antgalis, ar jis dar yra funkcionalus, koks apsauginių gaubtų patikimumas ir t. t.

Vairo traukės antgalio pasirinkimas

eshop.autoera.lt rasite labai platų vairo antgalių pasirinkimą, tad esame tikri, kad kiekvienas, kuriam rūpi jo transporto priemonė galės ja tinkamai pasirūpinti. Pirmiausia filtruokite pasiūlymus ir raskite detales, kurios labiausiai tinka Jūsų transporto priemonei: mašinos markė, ilgis, porinis gaminys, kūgio dydis, sriegio dydis bei kiti kriterijai. Žinoma, galite plačiau pasidomėti ir gamintojais, tačiau mes siūlome tik pripažintų prekinių vardų pasiūlą: DELPHI, FRAP, HANZE ir kt. Jeigu nežinote, kuris antgalis labiausiai tinkamas Jūsų atveju – visada galite susisiekti asmeniškai ir Jums bus suteikta greita bei profesionali pagalba.

Vairo traukės antgalis internetu

Jeigu Jums reikalingas vairo traukės antgalis – peržiūrėkite eshop.autoera.lt pasiūlą, kuri tikrai labai plati, tad, tikime, kad atitiks kiekvieno kliento poreikius. Kaina – patraukli, konkurencinga, o nuolatos siūlomos akcijos leis reikalingas autodalis įsigyti dar pigiau. Užsisakius internetu dalys bus pristatytos iki Jums labiausiai tinkamos vietos per kurjerius arba paštomatu. Taip pat galite atsiimti antgalius vienoje iš mūsų prekybos vietų: Vilniuje (3), Kaune (2), Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje ir Alytuje.

 

Jeigu esate Šiaulių gyventojas arba atvyktume iki mieste esančio serviso – laukiame Jūsų. Ne tik rasime gedimus, tačiau ir greitai pakeisime antgalius, pagal poreikius – atliksime platesnę auto apžiūrą. Jei turite klausimų dėl konkrečios detalės, susisiekite su mumis tel. 865620204 arba el. paštu eprekyba@autoera.lt.